Artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kastaneda - Truputi Laimes

Su paukðèiais su saule per þemæ einu
Vien dþiaugsmui vien laimei gëles sodinu
Kaip reikia pasauliui taikingø dienø
Kad þemëje bûtø ðviesu
Kaþkiek èia prisëjo draugystë þiedø
Að sodà jaunystës palaimint einu
Ir skamba padangë nuo mûsø dainø
Laimingas èia gyvenu u u u

Priedainis:
Truputá þemës, truputá saulës
...
Unfortunately, we are not licensed to display the full lyrics for this song at the moment due to a DMCA takedown request.

Kastaneda Top Songs


MORE ABOUT Kastaneda:

List of all songs by Kastaneda (A-Z)
Kastaneda discography
Kastaneda info, bio

Kastaneda Truputi Laimes lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.